E drejta e azilit për Shqiptarët në Belgjikë : një skenar me zhvillime të reja!

Shqipëria mund të konsiderohet si një vend i vogël meqenëse sipërfaqja e saj (28.748 km²) është akoma më e vogël se ajo e Belgjikës (30.528km²). Popullsia e saj është rreth katër herë më e vogël se ajo belge.

albaniaMegjithatë Shqipëria – kandidatura e së cilës për në Bashkimin Europian është zyrtarizuar me 27 qershor 2014, është vendi i nëntë në botë ndër më shumë se 160 vende të tjera shtetasit e së cilit përfitojnë azil në Belgjikë. Përpara tij gjenden Afganistani, Siria apo Iraku (gjë që është mëse logjike përderisa bëhet fjalë për vende që kanë përjetuar dhe përjetojnë konflikte të armatasura) ose Kongo (gjë më se logjike duke pasur parasysh marrëdhëniet e privilegjuara midis këtij vendi dhe Belgjikës) apo Rusia (përmasat e së cilës s’kanë as më të voglën shenjë krahasimi me Shqipërinë).

top 10 des pays demandeurs d'asil_nNë rastin e Shqipërisë, është akoma më e habitshme. Pavarësisht se, që prej ardhjes së demokracisë në fillim të viteve 90, ka një vazhdimësi tradite emigrimi dhe megjithëse kushtet ekonomike aktuale shtyjnë një pjesë të konsiderueshme të popullsisë të largohen nga vendi, këto shifra mund të duken të befasueshme. Sigurisht lirshmëria e hyrjes së Shqiptarëve në hapsirën Shengen, që prej liberalizimit të vizave në dhjetor të 2012, shpjegon pjesërisht këtë fluks migrimi. Për një shumë 100 Euro, çdo shtetas Shqiptar, i çfarëdo shtrese shoqërore qoftë, mund të vijë në Belgjikë, ndërkohë që në të shkuarën duheshin shuma të mëdha për të blerë vizën sa frëngu pulën ose për të udhëtuar në mënyrë klandestine.

Sidoqoftë, Belgjika është e përballur çdo vit me kërkesa të shumta azili të bëra nga shtetas me kombësi shqiptare. Në vitin 2011, për shembull, 809 shtetas shqiptarë kanë bërë kërkesë për azil në Belgjikë – gjë që përbën një numër të konsiderueshëm azilkërkuesish.

Për të eliminuar një tendencë të tillë, qeveria belge ka adoptuar në mars të vitit 2012 një listë prej shtate shtetesh të konsideruara si vende të sigurta dhe ku autoritetet vendase janë plotësisht në gjendje të sigurojnë mbrojtjen e qytetarëve të tyre. Shqipëria është pjesë e kësaj liste sëbashku me Serbinë, Kosovën, Bosnien, Malin e Zi, Maqedoninë dhe Indinë.

Në datën 23 Tetor 2014, Këshilli i Shtetit Belg vlerësoi se Shqipëria nuk e kishte vendin e saj në këtë listë dhe vendosi ta heqë nga kjo shtatëshe me motivin se Ajo nuk mund të konsiderohej si vend i sigurtë. Për të përligjur një gjë të tillë, ai është bazuar në numrin e konsiderueshëm të vendimeve të njohjes së statusit të refugjatit për shtetasit shqiptarë. Një vend, 67 shtetas të të cilit kanë marrë statusin e refugjatit, të akorduar nga Komisariati i Përgjithshëm për Refugjatë, gjatë vitit 2013, nuk mund të konsiderohet si vend i sigurtë. Për më tepër, raporte të shumta ndërkombëtare, të kohëve të fundit, kanë shënjestruar pamundësinë e autoriteteve shqiptare për t’u siguruar shtetasve të tyre një mbrojtje efikase lidhur me një seri situatash të ndërlikuara.

Një pjesë e kërkesave për azil të bëra në Belgjikë kanë të bëjnë me persona me prirje homoseksuale apo shtetas të persekutuar për arsye denoncim korrupsioni. Por shumica e kerkesave të bëra kanë të bëjnë me problematikë gjakmarrjeje dhe pasoja që rrjedhin prej saj.

Çdo ditë, autoritetet e ngarkuara për çështjet e azilit në Belgjikë (Komisariati i Përgjithshëm për Refugjatë si instancë e parë dhe Këshilli për Shqyrtimin e Çështjeve të Ankimuara për azilkërkuesit si instancë e dytë) marrin vendime pozitive lidhur me njohjen e statusin të refugjatit për familje të tëra të konfrontuara në Shqipëri me problemet e gjakmarrjes. Shifrat flasin për një përkeqësim të vazhdueshëm të kësaj problematike gjë që vihet re nga numri i azilkërkuesve të cilëve u është njohur statusi i refugjatit nga ana e Komisariatit të Pergjithshëm për Refugjatë (shumica e të cilëve trajtojnë probleme gjakmarrjeje), dhe që variojnë nga 6.8% e dosjeve në vitin 2011 në 13.7% në vitin 2013.

Ka shumë pak gjasa që gjërat të ndryshojnë në një të ardhme të shpejtë lidhur me këtë problematikë, për më tepër ka perspektiva që numri i kërkesave për azil të shtohet gjatë muajve të ardhshëm.

avokat david monfilsArtikull i shkruar në frëngjisht nga DAVID MONFILS, avokat, dhe i përkthyer në shqip nga Ndue Beleshi.

Le droit d’asile des Albanais en Belgique

Le droit d’asile des Albanais en Belgique : un scénario à rebondissements !

albania

L’Albanie peut être considérée comme un petit pays puisque sa superficie (28.748 km carrés) est encore moindre que celle de la Belgique (30.528 km carrés). Sa population est d’ailleurs quatre fois moins importante que la population belge.

Pourtant l’Albanie – dont la candidature à l’Union Européenne a été officialisée le 27 juin 2014, est le 9ème pays au monde sur plus de 160 dont la population sollicite le plus le bénéfice de l’asile en Belgique. Devant lui, on trouve l’Afghanistan, la Syrie ou l’Irak (ce qui est plutôt logique s’agissant de pays traversés par un conflit armé) ou le Congo (ce qui est logique étant donné la relation privilégiée entre ce pays et la Belgique) ou encore la Russie (dont la taille n’a évidemment rien à voir avec l’Albanie).

top 10 des pays demandeurs d'asil_nDans le cas de l’Albanie, c’est bien plus étonnant. Même si depuis l’ouverture du pays à la démocratie au début des années 90 il y a une importante tradition d’émigration et même si les conditions économiques actuelles poussent une grande partie de la population à l’exil, ces chiffres peuvent surprendre. Bien entendu la facilité d’entrée des Albanais dans l’espace Schengen depuis la libéralisation des visas en décembre 2010 permet d’expliquer en partie ce courant migratoire. Pour à peine 100 euros, n’importe quel citoyen albanais peut en effet arriver en Belgique alors que par le passé, cela n’était possible que moyennant d’importantes sommes d’argent destinées à acquérir des visas à prix d’or ou à voyager clandestinement.

Quoi qu’il en soit, la Belgique est confrontée tous les ans à de nombreuses demandes d’asile émanant de ressortissants originaires d’Albanie. En 2011, par exemple, 809 citoyens albanais ont introduit une demande d’asile en Belgique – ce qui est un chiffre particulièrement élevé.

Pour tenter d’éradiquer cette tendance, le gouvernement belge a adopté en mars 2012 une liste de sept pays considérés comme étant sûrs et où les autorités seraient parfaitement capables d’assurer eux mêmes la protection de leurs ressortissants. L’Albanie a été placée sur cette liste, au côté de la Serbie, du Kosovo, de la Bosnie, du Monténégro, de la Macédoine et de l’Inde.

Le 23 octobre 2014, le Conseil d’Etat de Belgique a estimé que l’Albanie n’avait pas sa place sur cette liste et en a décidé la suppression au motif qu’il ne pouvait pas être considéré que ce pays est un pays sûr. Pour ce faire, il s’est basé sur le nombre important de décisions accordant le statut de réfugié à des ressortissants albanais. Un pays dont 67 citoyens ont été reconnus réfugiés au niveau du Commissariat Général en 2013 ne peut en effet pas être considéré comme un pays sûr. En outre de nombreux rapports internationaux très récents ont pointé l’impuissance des autorités albanaises à accorder une protection efficace dans un certain nombre de problèmes.

Une partie des demandes d’asile introduites en Belgique concerne des personnes homosexuelles ou des citoyens persécutés en raison de la dénonciation par leurs soins d’une corruption. Mais la plupart des demandes qui sont faites concernent toute la problématique sensible de la vendetta (gjakmarrja).

Tous les jours, les autorités chargées de l’asile en Belgique (le Commissariat Général aux Réfugiés en première instance et le Conseil du Contentieux aux Etrangers en degré d’appel) rendent des décisions accordant le statut de réfugié à des familles entières confrontées en Albanie à la vengeance du sang. Les chiffres sont même en constante évolution puisque les chiffres d’octroi du statut de réfugié au niveau du Commissariat Général (dont la majorité concerne la gjakmarrja) sont passés de 6,8% des dossiers en 2011 à 13,7 % en 2013.

Il est peu probable que les choses ne changent dans un futur proche sur ce point et il y a même gros à parier sur le fait que plus de demandes d’asile continuent encore à être introduites dans les prochains mois.

Pour le journal The Albania Times par l’avocat David Monfils.

avokat david monfils

Ilir Orana: E mesuam qe Kryesia nuk mund te largoje nje anetar pa vendimin e Asamblese !

IlirOrana-1

Pas shkarkimit te bujshem te Sekretares se Pergjithshme nga te gjitha funksionet, ngjarjet e fundit nga Kryesia e Shoqates Shqiptare te Kebekut kane marre nje rrjedhe te re per shkak te presionit te bere nga komuniteti si dhe keshillat juridike te dhena publikisht ne faqen e Facebookut te bashkesise.

Z. Ilir Orana, Drejtor i Departamentit Ligjor dhe Sekretar aktual i shoqates, ka shkruar sot nder te tjera ne faqen e FB te bashkesise se kryesia nuk e ka fuqine ligjore te shkarkoje nje anetar te saj.

“Së fundi, unë pajtohem me disa komente të mëparshme se Këshilli Drejtues nuk e ka autoritetin të heqë një anëtar të Këshillit nga Këshilli. Meqë anëtarët e Këshillit votohen në asamble të përgjithshme, vetëm asambleja mund ta shkarkojë dikë nga Këshilli. Përkundrazi, anëtarët e Këshillit i kanë përcaktuar vetë pozitat e secilit, pra Këshilli ka autoritet të plotë ta shkarkojë znj. Mushi-Liso nga pozita e Sekretares, ndërsa ajo vazhdon të jetë anëtare e Këshillit derisa asambleja të vendosë ndryshe.”, thote Ilir Orana.

 

Lidhur me qendrimin e Znj. Alma MUSHI, kjo e fundit e konsideron deklaraten e Z. Orana si vazhdimesi te gabimeve proçeduriale dhe ligjore nga kryesia e shoqates dhe Z. Orana.IlirOrana-3

“Ne mbledhjen e kryesise u kam bere pyetjen te gjitheve nqs ata si anetare kryesie kane fuqine ligjore te me shkarkojne nga te gjitha funksionet, dhe pergjigjia ishte “Po”! Ilir Orana, nga pozicioni i dikujt qe pretendon se i njeh ligjet me mire se te tjeret pati te njejtin reagim. I kerkova te nxjerre ligjin e konfliktit te interesit dhe kushtet ne te cilat aplikohet, dhe argumenti i vetem ishte sepse isha ne kryesi. Atehere nese keta persona nuk njohin as ligjet me elementare, apo marrin vendime pa lexuar rregulloren (per te mos thene qe nuk njohin aplikimin e rregullores se shoqates), çfare besimi mund te kem une dhe komuniteti ne mbarevajtjen e shoqates ? Per me shume, kur kane kuptuar qe kane shkelur ligjet, si mund te dalin thjesht me nje shkrim ne FB dhe deklarojne qe Alma Mushi vazhdon te jete anetare e Kryesise pa marre nje vendim te ri si kryesi e shoqates qe kthen vendimin e marre ne 14 mars ? A eshte percaktuar apo do te percaktohet se shpejti data e mbledhjes se asamblese se pergjithshme per te marre vendimin mbi largimin tim nga kryesia ? Perse kryetari i shoqates nuk u prononcua mbi shkeljen ligjore qe u be ne ate mbledhje ? ”

Ndersa nuk dihet vendimi qe do te marre Znj. Alma Mushi mbi te ardhmen e saj ne kryesine e shoqates, mbeshtetja e komunitetit ka qene shume e madhe, dhe fale kesaj mbeshtetjeje erdhi dhe pranimi i gabimit ligjor te bere ne mbledhjen e kryesise se 14 marsit. Por mesa shihet, dhe pranimi i gabimit ka sjelle nje gabim tjeter pasi serish nuk eshte respektuar rregullorja duke nxjerre ne pah pa aftesine ligjore te drejtuesve te saj.

Koha ShqiptareIlirOrana-2

 

 

Mesazhe e urime per 7-8 marsin jane dhene mbreme ne ceremonine festive te komunitetit te grave shqiptare te Montrealit

Mesazhe e urime per 7-8 marsin jane dhene mbreme ne ceremonine festive te komunitetit te grave shqiptare te Montrealit, qe u mblodhen per te festuar sebashku ne sallen Athena te Chateau Royal ne Laval. Mbremja u hap nga drejtuesja e ekipit organizator, Znj. Alma MUSHI, qe falenderoi te gjitha pjesemarreset dhe te ftuarit e nderit per pranine e tyre, dhe uroi diten nderkombetare te gruas. Nder te tjera, Znj. MUSHI theksoi se ne, komuniteti i grave qe celebrojme kete dite nderkombetare duke festuar, nuk duhet te harrojme qe ne vende te tjera e nga komunitete te tjera kjo dite celebrohet me protesta per te drejtat e grave. “Pavaresisht se jetojme ne boten perendimore ku grate kane me shume te drejta se ne vende te tjera, ne serish duhet te jemi te bashkuara e te ndihmojme njera tjetren ne aktivitetet tona, qofshin keto ne fushen e politikes, artit apo kultures”.

 

11041593_10153162647631303_470724194423670472_nMe pas Znj. Mushi prezantoi te ftuaren e nderit, Znj. Mary Deros, nen kryetare e Bashkise se Montrealit duke vleresuar aktivitetin dhe rolin e saj si grua ne nje nder institucionet me te rendesishme te politikes lokale. Ne fjalen e saj, Znj Deros uroi gezuar diten nderkombetare te gruas, dhe shprehu deshiren qe grate te mund te festojne çdo dite te vitit si ne diten nderkombetare te gruas. Ajo kujtoi luften qe kane bere grate nder vite per te drejtat tyre duke i bere homazhe grave pioniere qe luftuan per tu dhene grave te drejten e votes. Gjate mbremjes festive, me kerkesen e mesuesve te pranishme ne salle, u dhane urime per ata qe mbajne mbi supet e tyre pergjegjesine e edukimit te brezave te ardhshem, nje rol sa fisnik po aq dhe i rendesishem. Per nder te mesuesve u ftuan te gjithe te pranishmet te kercenin vallen popullore te “Napoleonit”.

 

Kengetarja shqiptare e Montrealit, Suela Mero, se bashku me DJ Ladi Duro te DJ-DURAMIX krijuan me muziken dhe kenget shqiptare e teDSC01044 huaja nje atmosfere festive te mrekullueshme. Momente te filmuara nga vallet popullore dhe kercimet moderne jane vene ne dispozicion te lexuesve ne gazeten Koha Shqiptare.

Nje moment i veçante i mbremjes ishte festimi i ditelindjes se Virxhinias, njera nga vajzat pjesemarrese qe pati kenaqesine te kete mbi 100 pjesemarrese ne diten e shenuar te saj, te cilat sebashku me kengetaren Suela Mero, kenduan per te kengen : Happy Birthday !

Ne fotot e meposhtme jane memorizuar momente te kesaj mbremje festive qe do te kujtohet per shume kohe nga pjesemarreset per mesazhet e dhena dhe per bukurine qe i dhane kesaj mbremjeje muzika, kenga, vallja dhe sherbimi i mrekullueshem i Chateau Royal.

Koha Shqiptare – Montreal

Une soirée festive organisée par Mme Alma MUSHI et son équipe a réuni au Château Royal, Laval, la communauté des femmes albanaises de Montréal

 

Une soirée festive organisée par Mme Alma MUSHI et son équipe a réuni au Château Royal, Laval, la communauté des femmes albanaises de Montréal pour célébrer la Journée Internationale de la Femme. Le dîner a été ouvert par Mme Alma Mushi, qui a remercié tous les participants et les invités d’honneur de leur présence, et a donné des messages d’amour, paix et collaboration entre femmes. Entre autres, Mme Mushi a dit que : « Les femmes qui célèbrent cette journée internationale lors d’une soirée festive, ne doivent pas oublier que dans d’autres pays et d’autres communautés, les femmes célèbrent cette journée avec des manifestations pour les droits et la liberté des femmes, ou soufrent en silence. Par rapport à nous, même si nous vivons dans le monde occidental où les femmes ont plus de droits que dans d’autres pays, nous devons être unies et s’entraider dans nos activités, que ce soit dans le domaine de la politique, l’art ou de la culture”.

11041593_10153162647631303_470724194423670472_n

Ensuite Mme Alma Mushi a donné la parole à l’invitée d’honneur, Mme Mary Deros, en vertu de maire suppléante à la mairie de Montréal pour honorer son rôle en tant que femme de politique dans l’une des institutions les plus importantes de la politique locale. Dans son discours, Mme Deros a, entre autre, souhaité que les femmes puissent célébrer tous les jours de l’année comme la Journée internationale de la femme. Elle a rappelé la lutte que les femmes ont faite au cours des années depuis plus de 150 ans pour leurs droits en faisant hommage aux femmes pionnières qui ont combattu à accorder aux femmes le droit de vote.

 

Au cours de la soirée festive, à la demande des enseignantes présentes dans la salle, Mme Mushi a aussi honoré et féliciter ceux qui gardent sur leurs épaules la responsabilité de l’éducation des générations futures, un rôle tout aussi noble et important. Pour honorer les enseignants ont été invités toutes les personnes présentes dans la danse folklorique “Napoléon”.

 

Un moment spécial de la soirée était la célébration de l’anniversaire de Virginie, l’une des filles participantes qui a eu le plaisir d’avoir plus de 100 participants le jour de son anniversaire, qui, ensemble, avec la chanteuse Suela Mero, ont chanté pour elle la chanson: Joyeux anniversaire!

La chanteuse albanaise de Montréal, Suela Mero, avec le DJ Ladi Duro de Duramix ont apporté avec leur musique et chansons une merveilleuse ambiance festive.

http://www.youtube.com/watch?v=by1HhDYS_y0

 


L’équipe du journal albanais à Montreal, The Albania Times (Gazeta Koha Shqiptare) a pris soins de mémoriser l’événement dans les photos et les vidéos publiées ci-dessous.

[Best_Wordpress_Gallery id=”2″ gal_title=”Womens Day 2015″]

Dita e gruas perkujtohet me mbremje festive nga komuniteti i grave shqiptare ne Montreal

DSC01000Mesazhe e urime per 7-8 marsin jane dhene mbreme ne ceremonine festive te komunitetit te grave shqiptare te Montrealit, qe u mblodhen per te festuar sebashku ne sallen Athena te Chateau Royal ne Laval. Mbremja u hap nga drejtuesja e ekipit organizator, Znj. Alma MUSHI, qe falenderoi te gjitha pjesemarreset dhe te ftuarit e nderit per pranine e tyre, dhe uroi diten nderkombetare te gruas. Nder te tjera, Znj. MUSHI theksoi se ne, komuniteti i grave qe celebrojme kete dite nderkombetare duke festuar, nuk duhet te harrojme qe ne vende te tjera e nga komunitete te tjera kjo dite celebrohet me protesta per te drejtat e grave. “Pavaresisht se jetojme ne boten perendimore ku grate kane me shume te drejta se ne vende te tjera, ne serish duhet te jemi te bashkuara e te ndihmojme njera tjetren ne aktivitetet tona, qofshin keto ne fushen e politikes, artit apo kultures”.

DSC01017Me pas Znj. Mushi prezantoi te ftuaren e nderit, Znj. Mary Deros, nen kryetare e Bashkise se Montrealit duke vleresuar aktivitetin dhe rolin e saj si grua ne nje nder institucionet me te rendesishme te politikes lokale.  Ne fjalen e saj, Znj Deros uroi gezuar diten nderkombetare te gruas, dhe shprehu deshiren qe grate te mund te festojne çdo dite te vitit si ne diten nderkombetare te gruas. Ajo kujtoi luften qe kane bere grate nder vite per te drejtat tyre  duke i bere homazhe grave pioniere qe luftuan per tu dhene grave te drejten e votes.  Gjate mbremjes festive, me kerkesen e mesuesve te pranishme ne salle, u dhane urime per ata qe mbajne mbi supet e tyre pergjegjesine e edukimit te brezave te ardhshem, nje rol sa fisnik po aq dhe i rendesishem. Per nder te mesuesve u ftuan te gjithe te pranishmet te kercenin vallen popullore te “Napoleonit”.

Kengetarja shqiptare e Montrealit, Suela Mero, se bashku me DJ Ladi Duro te DJ-DURAMIX krijuan me muziken dhe kenget shqiptare e teDSC01044 huaja nje atmosfere festive te mrekullueshme. Momente te filmuara nga vallet popullore dhe kercimet moderne jane vene ne dispozicion te lexuesve ne gazeten Koha Shqiptare.

Nje moment i veçante i mbremjes ishte festimi i ditelindjes se Virxhinias, njera nga vajzat pjesemarrese qe pati kenaqesine te kete mbi 100 pjesemarrese ne diten e shenuar te saj, te cilat sebashku me kengetaren Suela Mero, kenduan per te kengen : Happy Birthday !

Ne fotot e meposhtme jane memorizuar momente te kesaj mbremje festive qe do te kujtohet per shume kohe nga pjesemarreset per mesazhet e dhena dhe per bukurine qe i dhane kesaj mbremjeje muzika, kenga, vallja dhe sherbimi i mrekullueshem i Chateau Royal.

DSC01080DSC01065

 

 

 

 

 

DSC01052DSC01073DSC01039

 

 

 

 

 

DSC01036DSC01031DSC01028

 

 

 

 

 

DSC01024DSC01022DSC01020

 

 

 

 

 

DSC00982DSC00974DSC00972

 

 

 

 

 

DSC00970DSC00968DSC00964

 

 

 

 

 

DSC01075DSC00962DSC01085

 

 

 

 

 

DSC01076DSC00979DSC01018

 

 

 

 

 

DSC01061 DSC00988 DSC01127

 

 

 

 

 

DSC01131 DSC01130 DSC01129

 

 

 

 

 

DSC01127 DSC01126 DSC01125

 

 

 

 

 

DSC01118 DSC01115 DSC01114

 

 

 

 

 

DSC01098 DSC01096 DSC01094

 

 

 

 

 

DSC01089 DSC01088 DSC01113

 

 

 

 

 

DSC01052 DSC01107 DSC01108

 

 

 

 

 

11041737_10153252263904434_3335641370790471251_n DSC01109 DSC01111DSC00996

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour Obama, le racisme de la police à Ferguson n’est «pas un cas isolé»

Pour Obama, le racisme de la police à Ferguson n’est «pas un cas isolé»

obama-1 obama-2

Le président Barack Obama a estimé vendredi que le racisme de la police à Ferguson, au Missouri, sur laquelle le ministère de la Justice vient de rendre un rapport accablant, n’était pas «un cas isolé».

«Je ne pense pas que ce soit typique de ce qui se passe dans le pays, mais ce n’est pas un incident isolé», a affirmé le président américain dans un entretien à la radio Sirius XM.

> Réagissez sur le blogue de Richard Hétu

M. Obama réagissait à un rapport fédéral publié mercredi sur les pratiques policières entachées de racisme et d’illégalités à Ferguson.

La petite ville avait été le théâtre de manifestations et d’émeutes après qu’un jeune Noir, Michael Brown, eut été tué en août 2014 par un policier, Darren Wilson.

«Il y a des cas où la confiance entre les communautés et la police n’est plus de mise», a ajouté le président.

«Il y a des individus ou des services entiers qui ne sont pas formés ou responsabilisés sur le fait qu’ils doivent protéger et servir tout le monde, et pas seulement quelques-uns», a ajouté le président en faisant référence à la devise «Protéger et servir» de la police américaine.

Barack Obama, premier président noir des États-Unis, intervenait à la veille de sa visite à Selma, en Alabama, où il doit se rendre samedi pour commémorer les 50 ans d’une marche réprimée dans le sang, devenue sous l’impulsion de Martin Luther King le symbole de la lutte non violente pour les droits civiques.

Harrison Ford Plane Crash Described – The Albania Times

Harrison Ford Plane Crash Described

Spine surgeon Sanjay Khurana was playing golf Thursday when a single-engine, World War II-era plane crashed on the course.

Khurana operated on instinct, he says, running to the scene to ensure the pilot was safe.

“He was stunned a bit,” Khurana said. “He was moaning and in pain.”

Harrison Ford Hospitalized After Crashing Small Plane Near LA

‘Star Wars: Episode VII’ to Resume Filming Following Ford Injury

How Harrison Ford Is Coping With a Broken Leg

Khurana says he quickly recognized the famous pilot.

“It was obvious by his face, it was Harrison Ford. I’m old enough, or young enough, to have watched all his ‘Star Wars’ films. So, it was obvious,” Khurana told ABC News.

Harrison-3

 

A group of golfers help extract Ford from the plane and worked to stabilize his spine and neck. Khurana tried to check the man’s blood pressure and his airway, ensuring that he would be OK.

Ford, 72, was later hospitalized in “fair to moderate” condition, said Patrick Butler of the Los Angeles Fire Department. His publicist, Ina Treciokas, described the actor’s injuries as non-life-threatening.

The actor reported engine trouble shortly after taking off from Santa MoHarrison-2nica Municipal Airport and asked for an immediate return to the airport, National Transportation Safety Board investigator Patrick Jones said. The tower then reported that his aircraft came up short of the runway, according to air traffic controller transmissions from LiveATC.net.

Harrison-1

 

The vintage airplane that Ford was piloting clipped a tree before crashing, Jones said.

Hours after the crash, Khurana remained surprised by what occurred.

“You don’t go golfing expecting to see an airplane crash and to help extract someone and realize it’s someone you know from the movies, right? It’s fairly bizarre,” he said.

“But as a surgeon, I’ve been practicing for almost over a decade now, you deal with urgent situations. So you have to do your best for someone in distress.”Harrison-2

Attempted murder charge likely after knife attack on US ambassador in Seoul – PT in QC

Attempted murder charge likely after knife attack on US ambassador in Seoul – PT in QC

 Handout photo of U.S. Ambassador to South Korea Lippert leaving after he was slashed in the face by a member of a pro-Korean unification group at a public forum in central Seoul

Police investigating the knife attack on the US ambassador to South Korea say a charge of attempted murder is likely to be laid.

Investigators are also probing possible links between the attack at a unification forum in Seoul and the attacker’s frequent visits to North Korea.

The South Korean Prime Minister has visited the ambassador, Mark Lippert, in hospital, where he needed 80 stitches after his face and hand were slashed.

Lee Wan-Koo told reporters afterwards that he hoped the alliance between the US and South Korea will be strengthened.

The assailant is described as a 55-year-old Korean nationalist who was protesting against annual US-South Korean military exercises that began last week.U.S. Ambassador to South Korea Lippert leaves after he was slashed in the face by an unidentified assailant at a public forum in central Seoul

In 2010 the man tried to attack the Japanese ambassador by throwing a piece of concrete.

North Korea praised the attack on Lippert as “deserved punishment” for the military exercises.